Inisyativ lekol Ayiti

 • by

Entwodiksyon:

Nan asosyasyon avèk StudentsRebuild.org (www.studentsrebuild.org) ak lòt patnè finansman lekol la, Achitekti pou imanite ap ofri 1) sèvis konsepsyon ak 2) sipò finansman konstriksyon pou lekòl Ayiti yo ki ap chèche rebati aprè tranbleman tè 12 Janvye, 2010.

Sibvansyon sa a pral konsantre sou adrese bezwen yo nan sektè ki ba-pri lekòl prive. Kòm anpil nan rejyon nan mond lan, lekòl ki ba pri prive domine sektè nan edikasyon an Ayiti. Li enpòtan sonje ke te gen sèlman 15-20% nan edikasyon founi pa gouvènman an. lòt 80-85% nan elèv yo te enskri nan lekòl prive ki ba-pri ke yon antreprenè dirije, ou byen yon moun deside dirije youn ou plizyè lekol pou kominote a.

ATANSYON: Aplikasyon ap tanporèman fèmen Lendi, 27 septanm 2010 epi yo pral rete fèmen pou rès ane an. Pandan tan sa a nou pral anonse Round 1 ak Round 2 moun ki resevwa sibvansyon (sou Oktòb 1 ak 15 desanm, respektivman) ak ekip nou an nan Port-au-Prince ap kòmanse konstriksyon sou lekòl yo chwazi.

Nou rekòmande pou moun ki enterese nan aplike pou sibvansyon an ak anpil atansyon revize kesyon yo aplikasyon ak asire w ke tout enfòmasyon ki ak dokiman apwopriye (tit peyi sètadi) yo konte pou. Kesyon ki kapab dirije haitivolunteer@architectureforhumanity.org.

Benefis nan pwogram sa a:

Ak èd patnè, Achitekti pou imanite ap ofri sèvis yo ak finansman pou 10 lekòl an Ayiti jis nan inisyativ sa. Chak lekòl chwazi yo pral resevwa don sòti de $ 15,000 a $ 150,000, kontenjan sou revizyon nan desen an ki te apwouve ak satisfaksyon nan kondisyon ki pwogram yo. lekòl sa yo ke yo chwazi nan pwosesis sa ap resevwa:

 • Sèvis pro bono nan buro rekonstwiksyon Achitekti pou Imanite an Ayiti.
 • Finansman nan pwogram Inisyativ Lèkol Ayiti pou pote karakteristik estriktirel nan lekol yo ki ta bezwen plis finansman pou fe renovasyon Sismik, koleksione dlo lapli, itilize materyèl altènatif, etc.

 • Desen konstriksyon yo ak konstriksyon yo ap konfòme ak:
  •Kòd Konstriksyon Entènasyonal 2009
  •Kòd Konstriksyon inifòm Karayib
  •SSTD 10-99 estanda pou konstriksyon rezistan siklòn
  •Kòd batiman Kalifòni 2007, tit 24 (enjenyè sismic)
  •NFPA 101-2000: kòd sekirite lavi
  •CHPS
  •USGBC LEED pou lekol
 • Elèv yo ak pwofesè yo pral enplike nan desen konstriksyon an ak devlopman pwogram nan ak yon plan leson wuit-pwen lap konsantre sou jesyon dezas ak rekiperasyon apre dezas (http://studentsrebuild.org/)
 • Elèv yo ak pwofesè yo pral resevwa yon chans kominike avèk elèv yo ak pwofesè ki soti nan lekòl ki nan Etazini ak atravè mond lan; atravè group elèv inisyativ rekonstri (http://studentsrebuild.org/)
 • Finansman an ka itilize pou amelyore ak restore batiman ki egziste deja, avek amelyorasyon Sismic, oswa konstwi nouvo estrikti.
 • Finansman ka itilize amelyore ak restore estrikti ki egziste deja, ki enkli amelyorasyon Seismic, osi byen ke konstwi estrikti nouvo.
 • Lékol ki chwazi yo pral resevwa asistans pou yo gen yon estanda minimum direksyon Ministè Edikasyon apwouve pa Direksyon Geni Skolè oswa lòt reprezantan ki deziyen / enspektè kòm egzije.

ELIJIBILITE:

Pou w kalifye pou aplikasyon sa fok:

 • Lekòl la dwe yon lekol prive ki a ba pri, ki pou fanmi ki pa gen gwo moyen
 • Lekòl la ta dwe anrejistre ak MENFP (Ministè Edikasyon ak Fòmasyon Pwofesyonèl), oswa nan Ministè Edikasyon an Ayiti
 • Lekòl la ta dwe chita nan youn nan zòn sa yo: Pòtoprens, Leogan, Sodo oswa Jakmèl
 • Lekòl la ta dwe vle angaje timoun ak pwofesè yon nan desen konstriksyon ak konstriksyon kom yon pwogram fòmasyon an konjonksyon ak gwoup Students Rebuild (www.studentsrebuild.org)
 • Lekòl yo dwe montre sous adisyonèl nan fon yo pou kalifye pou lajan sa a
 • Administrasyon lekòl la dwe gen prèv pou montre lajan ak resous ki pou sipote lekòl sa yo gen yon estanda minimum
 • Sa a dwe montre yon plan pou administrasyon, anplwaye ak enfrastrikti sou yon peryòd 5 an

Tanpri sonje ke Achitekti pou imanite pa pral founi tout finansman pou rekonstwi oswa renovasyon, men li pral bay yon pati nan finansman an oswa mande plis lajan pou konstriksyon a pi solid e dire pi lontan ak ankouraje angajman kominote pou lekòl ki pwopoze a.

Aplikasyon ak soumèt:

Pou ranpli aplikasyon an, tanpri, al sou site entènèt www.architectureforhumanity.org . Si w gen nenpòt difikilte aksè fòm nan sou entènèt oswa gen nenpòt kesyon konsènan Grant la, tanpri ekri haitirebuild@architectureforhumanity.org ak liy lan sijè ‘Ayiti Inisyativ Lekòl – 2010’

Dat limit:

Sa a pral yon pwosesis aplikasyon kontinyèl ak aplikasyon pwal revize nan premye semèn chak mwa kòmanse Out 2010. (Fen Date: a detèmine).

For an application in English, please write to haitirebuild@architectureforhumanity.org with subject line ‘Haiti School Initiative: English’

1. Non lekòl la: *

2. Adrès lekòl la (adrès postal): *

3. Kontakte prensipal lekòl la: *

1. Non ak tit; 2. Telefòn; 3. Adrès; 4. Email:

4. Tanpri make sous prensipal ou nan fon lekòl la: *

Prive (ekolaj)
Prive (ONG)
Prive (legliz)
5. Depi kilè lekol ou a ap travay?: *

6. Eske lekòl ou anrejistre nan MENFP? (obligatwa pou kalifikasyon): *

Wi
Non
7. Eske lekòl ou a rekonèt nan Ministè Edikasyon Nasyonal Ayiti? : *

Wi
Non
8. Eske lekòl la swiv yon pwogram etid estanda? Si repons lan se wi, kilès?: *

9. Ki mwayèn nan ansèyman?: *

10. Konbyen klas (klas/estanda) lekòl la genyen?: *

11. Konbyen elèv kounye a ale nan / (asiste) lekòl ou a? : *

Si sa posib, mete yon estimasyon nan pwojeksyon pou kantite elèv ki ap nan 5 lane kap vini yo?

12. Ki kantite anplwaye ou genyen kounye a (pwofesè) ak jesyon? : *

13. Ki kantite ou pwojekte sou 3 pwochen lane sa yo?: *

15. Ki frè ke chak elèv peye? Fe yon lis bagay ki inclu nan frè a: *
16. Dekri kouman nou pral antretni lekòl la, ak sous fon lajan pou 5 pwochen lane yo: *

17. Èske lekòl ou a òganize nenpòt lòt aktivite oswa pwogram ki pa antre nan ansèyman pwogram etid la mande?: *

Wi
Non
18. Si repons nan kesyon 17 lan se wi, pran ti tan dekri ki kalite aktivite yo. : *
19. Si repons nan kesyon 17 la se “non” ekri oswa fe yon lis aktivite ke ou a renmen ajoute nan pwogram ki egzite deja nan lekòl ou: *

Men yon lis egzanp:

 • Laboratwa infomatik
 • Laboratwa Syans
 • Bay ekipman espò ak elèv yo fè espò
 • Kominote jaden nan lokal lekòl yo anseye timoun pou yo ka gen sante ak bon reflex nitrisyonèl leu ya’p manje
 • Kominote aktivite ki baze sou pwopriyete lekòl la. Pou egzanp, pwogram apre lekòl pou granmoun yo ak fanmi elèv yo tankou sesyon sou pwoblèm sante ak ijyèn, fòmasyon sou òdinatè elatriye
20. Èske lekòl ou an te fonksyone depi tranbleman tè Janvye a?: *

21. Konbyen klas ou genyen/(te genyen)?: *

22. Fe yon list tout pwogram lekòl ou a genyen. Egzanp : bibliyotèk, kwizin, twalèt, fasilité pou dlo, lakou pou jwe etc. : *
23. Ki mezi total sit kanpus ou a? Kombyen batiman, kay ou (te) genyen sou kanpus la? Kombyen etaj chak batiman sou kanpous la genyen: *

24. Pran ti tan dekri oganizasyon sit lekol la avan ak aprè tranbleman 12 janvye a. Si posib mete yon kopi plan lekol la tou : *
25. Konbyen pwofesè aktyèlman ap viv sou kanpus lekòl la?: *

26. Eske lekòl la planifie fe konstriksyon pwovizwa? Si repons la se wi, eske’w gen plan fè yon estrikti pwovizwa ka’p vin pèmanan apre on tan: *
27. Ki kalite tit tè lekòl ou a genyen, eske li kontra-lwaye/ lwaye/ posede? Si yo apwouve pou yon sibvansyon, ou pral oblije montre dokiman pou tit tè: *

28. Èske lekòl ou a te konn jwenn lajan anvan sa a? : *

Wi
Non
29. Si repons nan kesyon 28 la se wi, ekri lis sous yo: *
30. Èske lekòl ou a te konn fè anvan sa a? : *

Wi
Non
31. Si repons nan kesyon 30 se wi, ekri lis sous yo.: *
32. Èske w idantifye nenpòt sous finansman pou rekonstwi / amelyore / agrandi lekòl ou a kounye a? : *

Wi
Non
33. Si repons nan kesyon 32 se wi, ekri sous yo. Mete tout sous finansman enfòmèl, donasyon paran yo, lòt prè elatriye: *
34. Bay yon estimasyon nan bidjè a (nan US) egzije pou pwogram lan oswa konstriksyon pou ki w ap chèche fon: *
35. Tanpri bay twa referans: *

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *